Opinie

  1. Tak jak napi­sa­łam,, gra­nica pomię­dzy normą a sta­nem cho­ro­bo­wym jest nie­zwy­kle cienka”. Jak to z zabu­rze­niami o podłożu psy­cho­lo­gicz­nym bywa, przy­czyn wystą­pie­nia cho­roby może być wiele. Każdy przy­pa­dek jest wyjąt­kowy i powi­nien być roz­pa­try­wany indy­wi­du­al­nie, aby osią­gnąć moż­li­wie jak naj­lep­sze efekty tera­peu­tyczne.

    W zamy­śle, powyż­szy tekst ma być wstę­pem do kon­ty­nu­owa­nia wła­snych poszu­ki­wań. Docie­kli­wych zachę­cam do zapo­zna­nia się z lite­ra­turą fachową. Dla­tego podaję listę arty­ku­łów źró­dło­wych, aby osoby czu­jące nie­do­syt wie­dzy po prze­czy­ta­niu arty­kułu, mogły sze­rzej zapo­znać się z zagad­nie­niem. Żąd­nym wie­dzy pole­cam rów­nież książkę Ste­ven Brat­mana, (dostępna jest w języku pol­skim pod tytu­łem, W szpo­nach żyw­no­ści”), w któ­rej autor zawarł oso­bi­ste doświad­cze­nia i opi­sał prze­bieg cho­roby.

  2. “Ortoreksja – przyczyny
    Ortoreksja jest jednostką chorobową o podłożu psychologicznym. W przeciwieństwie do anoreksji czy bulimii, nie towarzyszy jej chęć osiągnięcia upragnionej sylwetki czy utraty wagi. Podstawową motywacją jest troska o własne zdrowie. Z mediów otrzymujemy liczne, często sprzeczne ze sobą wskazówki, na temat prawidłowej diety. W natłoku informacji nietrudno jest się zagubić. W rezultacie szybko można stracić kontrolę nad sposobem swojego żywienia. Nie jest trudno popaść w tego rodzaju uzależnienie. Tak naprawdę granica pomiędzy normą a stanem chorobowym jest niezwykle cienka. Choć pobudki są słuszne to paradoksalnie, ortorektyk zamiast poprawiać stan swojego zdrowia, rujnuje je.”

    I gdzie tu niby są przyczyny!?

    1. Ortoreksja to nadmierna dbałość o zdrowe żywienie, które często prowadzi do przesady i poważnych konsekwencji zdrowotnych. Jest to choroba o podłoży psychologicznym, co znaczy, że trudno wyodrębnić konkretne przyczyny. Chorobę należy rozpatrywać indywidualnie. Odnalezienie przyczyn może być pierwszym krokiem do skutecznego leczenia.

Napisz swoją opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *