§ 1

Definicje

 

1.     Serwis – portal internetowy działający pod adresem internetowym  bonavita.pl, prowadzony przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie.

2.     Usługodawca – podmiot świadczący na rzecz Użytkownika Usługę. Usługodawcą jest firma : – Healthy Life sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowicka 7, 30-347 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000428721.

3.     Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta za pośrednictwem Serwisu z Usług świadczonych przez Usługodawcę, na podstawie postanowień Regulaminu.

4.     Usługa ­– umożliwienie Użytkownikowi skorzystania z Serwisu, w szczególności z usług opisanych w § 3 pkt 3, 4 i 5.

5.     Rejestracja – czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta w Serwisie, umożliwiająca dokonanie czynności, szczegółowo określonych w § 3 pkt 5.

6.     Konto – zbiór informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę zarejestrowanego Użytkownika, zawierający w szczególności dane osobowe, kontaktowe, adres email oraz inne informacje, przekazywane dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które są udostępniane i prezentowane przez Użytkownika w Serwisie.

7.     Artykuł – materiał prasowy zamieszczony przez Użytkownika w Serwisie, dostępny dla innych Użytkowników.

8.     Kalendarz wydarzeń – zbiór wydarzeń związanych z tematyką zdrowego stylu życia, zamieszczany przez Użytkowników Serwisu na stronie internetowej Usługodawcy.

9.     Strona internetowa Usługodawcy – strona internetowa umieszczona pod adresem  bonavita.pl

10.  Regulamin – niniejszy dokument, przy czym jego zapisy obowiązują wszystkich Użytkowników Serwisu (zarejestrowanych i niezarejestrowanych). 

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

1.     Regulamin określa zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną w serwisie internetowym www.bonavita.pl, zasady korzystania z Usług oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkowników oraz ich uprawnienia i obowiązki.

2.     Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu.

3.     Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin w systemie teleinformatycznym w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie na stronie internetowej Usługodawcy.

4.     Od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

§ 3

Warunki świadczenia Usługi

 

1.     Serwis stanowi platformę internetową zawierającą przepisy kulinarne, artykuły oraz kalendarz wydarzeń o tematyce związanej ze zdrowym stylem życia. 

2.     Korzystanie przez Użytkownika z Usług jest bezpłatne, z uwzględnieniem punktu 7 niniejszego paragrafu.

3.     Bez konieczności zalogowania się w Serwisie Użytkownik może:

a.    przeglądać stronę internetową Usługodawcy;

b.    dodawać komentarze do artykułów;

c.     wysłać formularz kontaktowy;

d.    oceniać i dodawać artykuły do listy: „do przeczytania”;

e.    zapisać się na Newsletter.

4.     Bez konieczności zalogowania się w Serwisie, lecz po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól do zapisania się w Serwisie Użytkownik może:

a.    zapisać się na wydarzenie z kalendarza wydarzeń.

5.     Po założeniu Konta oraz zalogowaniu się w Serwisie Użytkownik może:

a.    dodać wydarzenie do kalendarza wydarzeń, w szczególności wydarzenia z obowiązkową rezerwacją miejsc;

b.    dostawać powiadomienia (nowe artykuły, wiadomości, komentarze); 

c.     personalizować swoje Konto (dodanie zdjęcia profilowego, opisu, zainteresowań, miasta, pracy);

d.    dodać artykuł do listy “ulubionych”;

e.    oznaczać się na zdjęciach z wydarzeń z kalendarza wydarzeń;

f.      oceniać  wydarzenia w kalendarzu wydarzeń;

g.     mieć dostęp do wszystkich artykułów oraz treści zamieszczonych w Serwisie;

h.    otrzymać punkty z zamian za dodawanie nowych bądź uzupełnianie już istniejących w Serwisie wydarzeń w kalendarzu wydarzeń a następnie do wymiany uzyskanych punktów na nagrody rzeczowe wyszczególnione przez Usługodawcę w Serwisie;

i.      edytować wydarzenia z kalendarza, po uprzednim otrzymaniu przez Usługodawcę uprawnień poprzez naciśnięcie przycisku: „zostań redaktorem”;

j.      mieć dostęp do listy Użytkowników zapisanych na jego Wydarzenie oraz na inne Wydarzenia zawarte w kalendarzu wydarzeń,

k.     dodać zapytanie bądź odpowiedź w widoku wydarzenia,

 

6.     Wymiana punktów na nagrody może nastąpić po zalogowaniu Usługobiorcy w Serwisie poprzez wybór nagrody z dostępnego katalogu nagród, w szczególności takich jak: karnet na siłownię, bon na zakupy, bon na usługę dietetyka, bilet wstępu na szkolenie. Każda nagroda posiada swoją cenę wyrażoną w punktach. Usługobiorca może wymienić zebrane punkty na wybraną przez siebie nagrodę. Po dokonaniu wyboru nagrody, Usługobiorca przechodzi do jej zatwierdzenia poprzez wciśnięcie przycisku „zakup”, a następnie do uzupełnienia swoich danych kontaktowych, niezbędnych do otrzymania nagrody. Po uzupełnieniu danych kontaktowych zatwierdza formularz odpowiednim przyciskiem, po czym punkty odpowiadające wysokości ceny za wybraną nagrodę są automatycznie pobierane z konta Usługobiorcy. Wybraną nagrodę Usługobiorca otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź przesyłką pocztową. 

7.     Usługobiorca może zapisać się na wydarzenie z kalendarza wydarzeń z obowiązkową rezerwacją miejsc, po uprzednim uzupełnieniu swoich danych kontaktowych oraz dokonaniu zapłaty poprzez przelew online. Po dokonaniu opłaty, bilet wstępu na wydarzenie zakupione przez Usługobiorcę zostanie przesłany na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.  

8.     Świadczenie Usługi określonej w Regulaminie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

9.     Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu osobie trzeciej, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie Regulaminu.

10.  Użytkownik powinien spełnić następujące wymagania w celu korzystania z Serwisu:

a.    podłączenie do sieci Internet;

b.    zainstalowana przeglądarka internetowa w aktualnej wersji (Google Chrome lub Mozilla Firefox).

 

§ 4

Rejestracja

 

1.     Świadczenie Usługi określonej w § 3 pkt 3, 4 i 5 możliwe jest jedynie po akceptacji Regulaminu.

2.     Świadczenie Usługi określonej w § 3 pkt 5 możliwe jest jedynie po zarejestrowaniu Konta oraz zalogowaniu.

3.     Użytkownik może dokonać rejestracji przy użyciu formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy wpisując swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

4.     Po aktywacji konta, Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania w pełni z Serwisu i Usług.

5.     Użytkownik ponosi odpowiedzialność za utrzymanie w należytej poufności swojego hasła i innych danych uwierzytelniających, które otrzymał od Usługodawcy.

 

§ 5

Prawa i Obowiązki Użytkownika

 

1.     Użytkownik zobowiązany jest do:

a.    korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;

b.    korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu;

c.     informowania Usługodawcy o wszelkich usterkach Serwisu;

d.    podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji Konta w Serwisie, a w przypadku ich zmiany do niezwłocznej ich aktualizacji.

2.     Użytkownik ma prawo do:

a.    nieprzerwanego dostępu do Serwisu z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 lit. a) oraz § 9 Regulaminu.

3.     Użytkownik, który dodał do kalendarza wydarzeń, wydarzenie z obowiązkową rezerwacją miejsc ma prawo do wglądu w listę zapisanych na nie osób. 

4.     Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji, w formularzu kontaktowym lub w późniejszym czasie w zakładce „Newsletter”. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Użytkownik trzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Serwisu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Usługodawcę w swoim imieniu lub na zlecenie osób trzecich. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Newsletter”.

5.     Użytkownik nie jest uprawniony do:

a.    wykorzystywania danych osobowych Usługodawcy w jakimkolwiek celu,

b.    przenoszenia przysługujących mu praw z tytułu Umowy zawartej z Usługodawcą na inne podmioty lub osoby,

c.     umieszczania w Serwisie treści:

–      w innym języku niż język polski;

zawierających wulgaryzmy, reklamy bądź spam,

zawierających cudze dane osobowe, w tym linki do stron internetowych zawierających cudze dane osobowe;

zawierających ataki personalne i odpowiedzi na takie ataki;

mogących doprowadzić do pogorszenia zdrowia lub zagrożenia życia innej osoby;

–      dotyczących lub mających związek z popełnieniem, próbą popełnienia lub przygotowaniem do popełnienia czynu zabronionego.

 

§ 6

Prawa i Obowiązki Usługodawcy

 

1.     Usługodawca zobowiązany jest do:

a.    zapewnienia nieprzerwanego dostępu do Serwisu,

b.    niezwłocznej naprawy zgłaszanych przez Użytkownika usterek w świadczeniu Usługi,

2.     Usługodawca ma prawo do:

a.    przejściowego zaprzestania utrzymywania Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu oraz ze względu na działanie siły wyższej,

b.    wysyłania na adresy poczty elektronicznej Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu i realizacją Usługi,

c.     zablokowania konta Użytkownikom, których działalność narusza postanowienia powszechnie obowiązującego prawa i postanowienia Regulaminu,

d.    moderowania komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie, w szczególności poprzez wyeliminowanie z Serwisu treści zawierających wulgaryzmy, reklamy, spam bądź mogące w jakikolwiek sposób naruszyć prawa innych Użytkowników.

 

§ 7

Odpowiedzialność Usługodawcy

 

1.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika.

2.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie.

3.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym Użytkownika, które uniemożliwiają mu korzystanie z Serwisu.

4.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia osobom trzecim szkody na skutek lub w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika w szczególności w przypadku naruszenia przez Użytkownika praw autorskich i innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim.

 

 

 

 

§ 8

Reklamacje

 

1.     Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

2.     Reklamacja może zostać złożona  drogą elektroniczną lub pisemną. Dane kontaktowe znajdują się w § 13 Regulaminu.

3.     Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej doręczenia lub uzupełnienia, jeśli zgłoszenie reklamacyjne będzie niekompletne.

 

§ 9

Siła Wyższa

 

1.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz przerwy w świadczeniu Usługi mające miejsce na skutek działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie, którego nie dało się przewidzieć i którego skutkom nie dało się zapobiec.

2.     W szczególności za działania siły wyższej należy uważać katastrofalne działania przyrody (np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan) akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, zaburzenia życia zbiorowego (np. wojny, zamieszki, stany nadzwyczajne).

3.     W przypadku wystąpienia przypadku siły wyższej Usługodawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Użytkownika o przerwie w świadczeniu Usługi i podania jej przyczyny.

4.     W przypadku zaistnienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu lub Konta, Usługodawca  zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta, w celu usunięcia powstałych problemów.

 

§ 11

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 

1.     Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę.

2.     Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

3.     Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) jeśli zostanie wybrana taka opcja podczas Rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach Serwisu prowadzonego przez Usługodawcę na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym lub następnie zaktualizowany w trakcie korzystania z Serwisu, informacji handlowych Usługodawcy.

4.     Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika Serwisu wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usługi oraz prawidłowego utrzymania Serwisu, określonego w Regulaminie, wykorzystując w tym celu niezbędne dane osobowe, jakie Użytkownik dobrowolnie wprowadza podczas Rejestracji.

5.     Dane osobowe Użytkownika dokonującego Rejestracji przetwarzane są przez cały czas utrzymywania w Serwisie jego Konta.

6.     Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia Usługi i utrzymania Serwisu. Usługodawca może przetwarzać także inne dane niż dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji Usługi i utrzymania Serwisu wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika.

7.     Usługodawca jest w posiadaniu adresu IP Użytkownika, przechowywanego przez czas, świadczenia Usługi.

8.     Usługodawca przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkownika i do ochrony jego danych osobowych. Usługodawca, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w ustawie.

9.     Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Użytkownika) są przez Usługodawcę wykorzystywane w celach technicznych.

10.  Usługodawca oświadcza, iż wykorzystuje pliki typu cookies, na co Użytkownik wyraża zgodę.

11.  Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.

12.  W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usługi i utrzymania Serwisu, Użytkownik może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Takie żądanie zostaje uwzględnione przez Usługodawcę niezwłocznie.

13.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych danych osobowych Użytkownika właściwym organom państwowym, które zgłoszą uzasadnione żądanie udzielenia takiej informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie o tym fakcie poinformować Użytkownika, którego dane mają być ujawnione.

 

§ 12

Rozwiązywanie sporów

 

1.     W przypadku sporu wynikającego ze świadczenia Usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, w pierwszej kolejności prowadzone będą negocjacje w celu jego polubownego rozwiązania. Użytkownik i Usługodawca postanawiają negocjować w dobrej wierze i do rozmów tych angażować osoby mające umocowanie do podejmowania wiążących decyzji.

2.     Jeżeli w terminie 30 dni od momentu rozpoczęcia negocjacji Użytkownik i Usługodawca nie osiągną porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla Strony pozwanej.

 

§ 13

Własność intelektualna

 

1.     Usługodawcy przysługuje całość praw autorskich majątkowych do wszelkich utworów znajdujących się w Serwisie, w tym m.in. do materiałów udostępnianych przez Użytkowników.

2.     Użytkownik nie ma prawa kopiować oraz udostępniać utworów, do których prawa autorskie majątkowe przysługują Usługodawcy bądź innym Użytkownikom.

3.     W przypadku naruszenia przez Użytkownika praw autorskich majątkowych do utworów Usługodawcy bądź innego Użytkownika, Usługodawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia swoich roszczeń na zasadach ogólnych.

 

§ 14

Dane kontaktowe Usługodawcy

 

Wszelka korespondencja pisemna lub elektroniczna powinna być kierowana na następujące dane kontaktowe Usługodawcy:

a)    e-mail: biuro[malpa]healthy-life.pl,

b)    adres: Healthy Life Sp. z o.o. ul. Królewska 65A/1, 30-081 Kraków.

 

§ 15

Postanowienia końcowe

 

1.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.08.2015.

2.     Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu w Serwisie i poinformowania o tym fakcie Użytkownika.

3.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz wszelkie przepisy prawa powszechnego dotyczące świadczenia Usługi.