Sir­tu­iny – mole­ku­larna "fon­tanna mło­do­ści’’

16 18 20

Nad sekre­tem dłu­go­wiecz­no­ści od wielu lat inten­syw­nie pra­cują zespoły badaw­cze na całym świe­cie. Ich szcze­gólną uwagę zaj­mują ostat­nio sir­tuiny. Dowiedz się, czym są i w jaki spo­sób mogą pomóc nam zacho­wać mło­dość.

Sir­tu­iny to enzymy, które odgry­wają nie­zwy­kle istotną rolę w funk­cjo­no­wa­niu ludzkiego orga­ni­zmu. Ich odkry­cie otwo­rzyło nowe obszary docho­dze­nia w walce z pro­cesem sta­rze­nia.

Sir­tu­iny – czym są i jak funk­cjo­nują?

Sir­tu­iny (ang. Sir pro­te­ins) sprzy­jają dłuż­szemu życiu i pomyśl­nemu sta­rze­niu się. Ze względu na swoje wła­ści­wo­ści uła­twiają orga­ni­zmowi zacho­wa­nie wita­li­ści. Mają zdol­ność regu­la­cji gospo­darki lipi­dowo-węglo­wo­da­no­wej, uru­cha­mia­nia mecha­ni­zmów napraw­czych orga­ni­zmu oraz sty­mu­lo­wa­nie wzro­stu i żywot­no­ści komó­rek.

Sir­tu­iny wyka­zują szcze­gólną aktyw­ność w okre­sach kry­zy­so­wych dla orga­ni­zmu. Dieta nisko­ka­lo­ryczna dopinguje wzrost stę­że­nia enzy­mów w ludzkim organizmie. To  z kolei powo­duje wstrzy­ma­nie pro­cesów zwią­za­nych ze sta­rze­niem się, w tym poprawę meta­bo­li­zmu glu­kozy i spo­wal­nia­nie degene­ra­cji komó­rek ner­wo­wych.

Sir­tu­iny – zasto­so­wa­nie w medy­cy­nie przy­szło­ści

Ste­ro­wa­nie dzia­ła­niem sirtuin za pomocą odpo­wied­nich modu­la­to­rów (m.in. rewe­ra­tolu, który zawie­rają skórki wino­gron) może opóź­nić sta­rze­nie i wydłu­żyć czas życia. Dowo­dów na ich sku­teczne dzia­ła­nie przy­bywa.

Umie­jęt­ność regu­lo­wa­nia aktyw­no­ścią sir­tuin może stać się wkrótce nowym spo­so­bem lecze­nia cho­rób zwią­za­nych z wie­kiem. Obec­nie wiąże się ogromne nadzieje z ich zasto­so­wa­niem w tera­pii cho­rób krą­że­nia, meta­bo­licz­nych i neu­ro­de­ge­ne­ra­cyj­nych.

Sir­tu­iny w kosme­ty­kach nowej gene­ra­cji

Jak się oka­zuje, sir­tuiny są klu­czo­wymi regu­la­to­rami pro­cesów napraw­czych skóry. Gdy są odpo­wied­nio aktywne, sta­no­wią dodat­kową linię ochrony przed szko­dli­wymi czyn­ni­kami śro­do­wiskowymi.

Nauka doty­cząca sta­rze­nia się skóry roz­kwi­tła w ciągu ostat­niej dekady. Pro­ces ten został zde­fi­nio­wany zarówno na pozio­mie komór­ko­wym i mole­ku­lar­nym. Infor­ma­cje uzy­skane na temat geno­miki sta­rze­ją­cej się skóry dostar­czyły nowych poten­cjal­nych celów roz­woju dzia­łań pre­wen­cyj­nych. Ponadto przy­czy­niły się do roz­woju rynku pro­duk­tów anti-aging. Obec­nie dostępne są już kosme­tyki akty­wu­jące działa­nie sir­tuin!

Literatura:

Adler MI, Bon­du­rian­sky R.: Why do the well-fed appear to die young? A new evo­lu­tio­nary hypo­the­sis for the effect of die­tary restric­tion on life­span? Bio­Es­says 36 (5), str. 439–450, 2014.

Dud­kow­ska M, Kucha­re­wicz K: Związki pocho­dze­nia natu­ral­nego modu­lu­jące sta­rze­nie się i śmierć komó­rek, Postępy Bio­che­mii 60 (2), 2014.

Ser­ra­vallo M, Jag­deo J, Glick S A, Sie­gel DM, Brody N: Sir­tu­ins in der­ma­to­logy: appli­ca­tions for future rese­arch and the­ra­peu­tics. Arch. Der­ma­tol Res 305, str. 269–282, 2013.

Far­ris PK: Inno­va­tive cosme­ceu­ti­cals: sir­tuin acti­va­tors and anti-gly­ca­tion com­po­unds. Semin Cutan Med Surg. 30 (3), 2011.

Kuciń­ska M, Murias M: Sir­tu­iny – droga do dłu­go­wiecz­no­ści czy ślepy zaułek? Pol­ski Mer­ku­riusz Lekar­ski 27, str. 158-161, 2010.

Haigis MC, Guarente LP: Mam­ma­lian sir­tu­in­s—e­mer­ging roles in phy­sio­logy, aging and calo­rie restric­tion. Genes Dev. 20, str. 2913-2921, 2006.

Wel­berg L: A long and lean life. Nat Rev Neu­ro­sci. 8, str. 494-495, 2007.

Sie­dlicka K, Bogu­sław­ski W: Sir­tu­iny — enzymy dłu­go­wiecz­no­ści? Geron­to­lo­gia Pol­ska 13 (3), str. 147-152, 2005.

 

Kup dietę online – od dietetyka
Opublikowano ponad miesiąc temu
Oceń artykuł
Sir­tu­iny – mole­ku­larna "fon­tanna mło­do­ści’’ - 4.3/5. Oddano 4 głosy.
Autor artykułu: