Opinie

 1. Zdecydowanie zdrowsze rozwiązanie. Jeśli jesteś/byłeś nałogowym palaczem, to e-papieros to świetny pomysł. Przerzuciłem się z analogów na elektryka tabaque i to była dobra decyzja 🙂

  1. E-papie­rosy zna­la­zły się ostat­nio pod lupą naukow­ców z Harvardu. Dowo­dzą oni, że 75% pły­nów do elek­tro­nicz­nych papie­ro­sów zawiera sub­stan­cje powo­du­jące poważne uszko­dze­nia płuc. Jako głów­nego wino­wajcę wska­zują dwu­ace­tyl i ace­ty­lo­pro­pio­nyl wystę­pu­jące zazwy­czaj doda­wa­nych do aromatyzowanych liqu­idów. Sub­stan­cje te, przyj­mo­wana drogą wziewną przez dłuż­szy czas, mogą pro­wa­dzić do zro­sto­wego zapa­le­nie oskrze­li­ków (łac. bron­chio­li­tis obli­te­rans). Nad­mie­nię, że tzw., popkor­nowe płu­co’’ na­dal pozo­staje nie­ule­czal­nym scho­rze­niem. Nigdy nie jest za późno, by wyzbyć się nie­zdro­wych przy­zwy­cza­jeń. Mocno trzy­mam kciuki za wszyst­kich zry­wa­ją­cych z nało­giem.
   Zain­te­re­so­wa­nych tema­tem odsy­łam do cał­kiem świe­żut­kiej publi­ka­cji.
   ,,Fla­vo­ring Che­mi­cals in E-Ciga­ret­tes: Dia­ce­tyl, 2,3-Pen­ta­ne­dione, and Ace­toin in a Sam­ple of 51 1 Pro­ducts, Inc­lu­ding Fruit-, Candy-, and Cock­tail-Fla­vo­red E-Ciga­ret­tes,” Joseph G. Allen, Skye S Fla­ni­gan, Mal­lory LeBlanc, Jose Val­la­rino, Piers MacNau­gh­ton, James H. Ste­wart, David C. Chri­stiani, Envi­ron­men­tal Health Per­spec­ti­ves, 2015.

  2. Zdrowsza możliwe, ale nie jest to całkiem zdrowe rozwiązanie. Warto wziąć pod uwagę także skład wkładów do e-papierosów. Polecamy jednak całkiem porzucić nałóg. To z pewnością wyjdzie Ci na zdrowie.

Napisz swoją opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *