Jesteś na:
inne wydarzenie

Dni Alergii i nietolerancji pokarmowej

Wróć do kalendarza
Informacje
Kiedy:
21 - 22 listopada 2015
10:00
Gdzie:
Dni Alergii
Stadion Narodowy
Warszawa, mazowieckie, Polska
Strona www:
http://www.dnialergii.pl/pl/
Organizatorzy:
4TRADE Group Tel.: +48 530 218 760 E-mail: [email protected]
Zapisy:
brak, bez rezerwacji

Dni Aler­gii i Nie­to­le­ran­cji Pokar­mo­wej to jedyne w Pol­sce wyda­rze­nie, obej­mu­jące kom­plek­sowo wszyst­kie obszary tematu aler­gii i nie­to­le­ran­cji pokarmowej.

To szansa na uzy­ska­nie infor­ma­cji jak sku­tecz­nie zapo­bie­gać i leczyć, oka­zja by skon­sul­to­wać się ze spe­cja­li­stą, wyko­nać bez­płatny test i zapo­znać się z bogatą ofertą naszych wystawców.

Mamy nadzieję, że sze­roka gama pro­duk­tów i usług prze­zna­czo­nych dla osób z aler­gią i nie­to­le­ran­cją pokar­mową w połą­cze­niu z wysoce mery­to­rycz­nym zaple­czem i warsz­ta­tami pomoże uła­twić życie wszyst­kim alergikom.

Dodano: 17 listopada 2015
Data aktualizacji: 4 grudnia 2015
Zgłoś zmiany, edytuj wydarzenie:

Ocena

Aby móc wystawić ocenę

Wydarzenie nie zostało jeszcze ocenione.