Jesteś na:
inne wydarzenie

Dni Alergii i nietolerancji pokarmowej

Wróć do kalendarza
Informacje
Kiedy:
21 - 22 listopada 2015
10:00
Gdzie:
Dni Alergii
Stadion Narodowy
Warszawa, mazowieckie, Polska
Strona www:
http://www.dnialergii.pl/pl/
Organizatorzy:
4TRADE Group Tel.: +48 530 218 760 E-mail: [email protected]
Zapisy:
brak, bez rezerwacji

Dni Aler­gii i Nie­to­le­ran­cji Pokar­mo­wej to jedyne w Pol­sce wyda­rze­nie, obej­mu­jące kom­plek­sowo wszyst­kie obszary tematu aler­gii i nie­to­le­ran­cji pokarmowej.

To szansa na uzy­ska­nie infor­ma­cji jak sku­tecz­nie zapo­bie­gać i leczyć, oka­zja by skon­sul­to­wać się ze spe­cja­li­stą, wyko­nać bez­płatny test i zapo­znać się z bogatą ofertą naszych wystawców.

Mamy nadzieję, że sze­roka gama pro­duk­tów i usług prze­zna­czo­nych dla osób z aler­gią i nie­to­le­ran­cją pokar­mową w połą­cze­niu z wysoce mery­to­rycz­nym zaple­czem i warsz­ta­tami pomoże uła­twić życie wszyst­kim alergikom.

Dodano: 17 listopada 2015
Data aktualizacji: 4 grudnia 2015
Zgłoś zmiany, edytuj wydarzenie:

Ocena

Aby móc wystawić ocenę

Wydarzenie nie zostało jeszcze ocenione.

Wydarzenia - Warszawa

27.05.2017, Ursus, Warszawa, Poland inne wydarzenie
27.05.2017, Warszawa szkolenie
10.06.2017, Rajszew szkolenie
11.06.2017, Warszawa szkolenie
18.06.2017, Warszawa szkolenie
01.07.2017, Warszawa, Włochy szkolenie
22.07.2017, Warszawa szkolenie
12.08.2017, Włochy, Warszawa inne wydarzenie